FANDOM


WIP

Students are the typically young teenagers who attend Akademi High School.

Canon Students

Yandere-chan

Senpai

Info-chan

Yui Rio

Yuna Hina

Koharu Hinata

Saki Miyu

Mei Mio

Kokona Haruka

Haruto Yuto

Sota Yuki

Hayato Haruki

Sora Sosuke

Ryusei Koki

Riku Soma

Shima Shita

Juku Ren

Sho Kunin

Mina Rai

Budo Masuta

Inkyu Basu

Sakyu Basu

Oka Ruto

Kuu Dere

Midori Gurin

Ryuto Ippongo

Pippi Osu

Fanon Students/OCs

Aubrey-chan's OCs

Aubrey Carson-Fratimo

Joshua Carson-Fratimo

Ongaku Tichi

AyanoTheYandere's OCs

*AyanoTheYandere put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX

Demonic BB's OCs

Akuma Fukidashi

Xavier Munroe

GalaxyNerd's OCs

*GalaxyNerd put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX

Gamesee's OCs

Misao Tatsukawa

Finn Audet

GothCookie's OCs

Kyoko Mikami

Yoichi Mikami

Igor the Mii's OCs

Irina Luan

Increadibat's OCs

Shi no Hāto

Vampire Girl

LenLawliet's OCs

Kirisuti Lawliet

LightningPikachu's OCs

Hoshi Tsukiyomi

MagiaMugi's OCs

*MagiaMugi put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX

Mougeki Mero's OCs

Mougeki Mero

Homura Nekouto

Sohoka Tainosha

Rumina Suiso

Meiko Seitekina

Hakurine Utsu

Torappune Kaigai

Ni Kanwa

Ryota Kanon

Kyoko Nekouto

MoxyMonster's OCs

*MoxyMonster put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX

Night Digital's OCs

Ema Uio

Rgis' OCs

*Rgis put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX

SenpaiX's OCs

Fumio Hisuke

Strawberry Imouto's OCs

Ine Maki

Swedechef's OCs

*Swedechef put your OCs here or delete the section if you don't have~SenpaiX